Propostes copiades

propostes1

En aquest apartat analitzem el conjunt de propostes de Xavier Trias i CiU que ja s’han estat executant durant el mandat 2008-2011 per l’equip de govern i aprovat pel PSC, ICV i ERC, amb aportacions de tot tipus (ciutadanes, d’entitats i també de l’0posició). Però qui es la font principal del seu contingut és l’actual equip de govern.

Que CiU tingui coincidències amb l’equip de govern no és dolent, com que tampoc ho és que el PAM hagi inspirat part de les propostes de CiU. El que és criticable és que més de 3/4 parts de les propostes que fa CiU com programa electoral siguin o una còpia del PAM , que ja ha sigut executat en un 95%, o versions més dolentes d’aquest. Si es vol ser una alternativa al govern lo millor seria començar a tenir propostes diferents de governar la ciutat, no voler fer lo mateix que l’actual equip i dir que un és millor.

1.1. Lluitarem contra l’atur amb plans d’ocupació realistes i útils: elaborarem un pla de recol•locació per als aturats a sectors socials emergents i nous focus de creació d’ocupació i un pla de xoc pels aturats de llarga durada. Facilitarem la coordinació entre l’oferta i la demanda de llocs de treball.

Aparexi al PAM millor redactada i el pacte local per l’ocupació amb els agents socials ha tingut més èxit

1.3. Ens comprometem a dissenyar i aplicar un programa d’austeritat i rigor en la despesa municipal incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió dels serveis municipals

Ja s’esta aplicant, més enllà de que Barcelona té un nivell d’endeutament molt per sota de la mitjana de les grans ciutats espanyoles (al voltant dels 630€ per habitant enfront dels més de 1000€ per habitant de la mitjana de les grans ciutats) i que en època de crisi el sector públic ha de mantenir la despesa per no anar prociclicament, ho practica. Els regidors s’han congelat el sou, s’han eliminat despeses concretes a diverses partides de l’ajuntament i districtes. Barcelona té molt menys dèficit i endeutament que qualsevol altra ciutat governada per CiU.

1.5. Aconseguirem, d’acord amb la Carta Municipal, un sistema de finançament adequat a les necessitats de Barcelona, que resolgui les deficiències històriques que acumula i que vinculi els ingressos municipals a la generació de riquesa de la ciutat mitjançant l’IVA, l’IRPF i els impostos especials.

Està recollit al PAM i especialment forma part del programa socialista i de l’impuls del PSC en aquest sentit. Si Barcelona té avui menys dèficit que altres ciutats és també per aquest finançament que han aconseguit les esquerres.

1.7. Farem consultes ciutadanes vinculants per decidir els temes que afecten el futur dels nostres barris i de la nostra ciutat. Els veïns i veïnes de Barcelona podran, mitjançant el seu vot, establir prioritats.

Ja es fa en la participació del PAM i del PAD, que ha sigut exemplar en alguns districtes i en els plans de barri en els que CiU no ha cregut. Encara que la participació és millorable, els esforços en aquest sentit són clars.

1.8. Potenciarem aquelles eines que afavoreixin el diàleg i esdevinguin bones alternatives a la resolució judicial de conflictes per als problemes de convivència i bon veïnatge.

Aquesta és una mesura que ja ha estat impulsada i tenim mediadors als barris. Per aquesta raó el nivell de conflictivitat entre col·lectius és molt baix a diferència d’altres ciutats del nostre entorn.

1.9. Potenciarem la institució de la Sindicatura de Greuges Municipal, com a institució independent i imparcial encarregada de vetllar per la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes.

Ja existeix aquesta figura o potser no la coneixen o dubten dels que han exercit el paper del Síndic de Greuges.

1.10. Modificarem les ordenances municipals amb l’objectiu que siguin comprensibles en la seva lectura, hi hagi criteris clars d’aplicació i disminueixin la burocràcia i el temps de tramitació. Simplificarem la tramitació de permisos i llicències.

Ja està recollit en el PAM la millora de circuïts i la simplificació de la comunicació, s’ha executat al llarg del mandat i la finestra digital de la ciutat és única arreu de l’estat.

2.6 Garantirem el transport adaptat a tota la ciutat i en tots els mitjans de transport (en tots els vehicles i en totes les parades) i proporcionarem un transport porta a porta per a tothom que ho necessiti. Millorarem la identificació dels seients reservats a persones amb dificultats i la difusió de la necessitat cívica de respectar-los.

Ja existeix al PAM i l’actual adeqüació d’estacions de Metro i busos ho esta aconseguint.

2.7. Garantirem que la nova T-12 (transport públic gratuït per a menors de 12 anys) sigui totalment gratuïta a la ciutat de Barcelona i treballarem perquè aquesta gratuïtat sigui una realitat a tota l’Àrea Metropolitana.

Ja s’està aplicant aquesta messura viable econòmicament. És demagògic considerar que es pot començar a ampliar la gratuitat del transport públic sense considerar un augment de la despesa pública, és incompatible amb la proposta general de Trias de reduïr impostos.

2.8. Posarem en marxa la Finestreta Única amb l’objectiu de facilitar la creació de noves activitats empresarials, mitjançant la prestació de serveis integrats d’informació, tramitació electrònica, consultoria i assessorament empresarial

Esta al PAM i Barcelona és pionera en la implantació de tràmits electrònics. La web de l’Ajuntament de Barcelona ha rebut diversos premis i reconeixements en els serveis de govern electrònic i administració oberta.

2.10. Establirem, mitjançant instruments d’actuació urbanística, unes àrees preferents per cercar criteris d’autosuficiència energètica dels edificis de la nostra ciutat.

Aquesta proposta ja l’esta fent l’alcalde Hereu i cal negociar-la amb la Generalitat. No es troba al PAM però en un sentit més elaborat forma part del discurs de l’equip el govern municipal actual.

3.2. Augmentarem i rejovenirem la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona per tal de garantir la seva presència efectiva als districtes i barris. Exigirem un augment del nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat fins a disposar de 4.040 agents d’acord amb les ràtios aprovades pel Parlament de Catalunya.

Ja s’esta implantant els nous efectius de la Guardia Urbana i la negociació amb Interior està en marxa amb un bon nivell de coordinació. La exposició de nombres d’efectius que fa la proposta no valora els costos ni les necessitats reals.

3.3. Crearem un sistema global de seguretat pública i protecció civil a Barcelona, que articuli els principis, instruments i procediments de coordinació i actuació de tots els cossos policials i serveis públics amb competències en matèria de seguretat, com són els bombers i els serveis sanitaris.

Ja existeix la Junta de Seguretat de Barcelona a nivell de ciutat i els Consells de Prevenció a nivell de districtes. És difícil trobar una proposta que no hagi examinat el que ja existeix a la ciutat.

3.5. Lluitarem contra la venda ambulant il•legal i aplicarem rigorosament l’ordenança de civisme i una nova política del servei d’inspecció que garanteixi el respecte a les regles de joc de la competència i la igualtat d’oportunitats de tots els operadors. Impulsarem el Pla de reinserció social i laboral per a les persones que exerceixen aquesta activitat.

S’esta aplicant l’ordenança i s’estan fent campanyes al respecte, inclòs al PAM

3.6. Vetllarem per la seguretat en els nostres carrers i places, incrementant la il•luminació, amb l’eliminació de punts insegurs i incrementant la seguretat en parades d’autobús, passadissos de metro i aparcaments soterranis.

Poc concret ja està en els plans de millota de l’espai públic i al PAM

3.7. Prioritzarem la seguretat viària, especialment la que afecta els escolars en els seus desplaçaments fins a les escoles. Ampliarem i millorarem els camins escolars, amb la col•laboració de les comunitats educatives, i donarem visibilitat a les zones escolars.

Ja existien projectes de camí segur, ara bé, es poc creible ja que CiU ha votat històricament en contra d’eliminacions de sentits de circulació que tenien molts riscos i provocaven accidents.

3.8. Garantirem la seguretat en el subministrament d’aigua, electricitat i gas a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa a la gestió de riscos com a la qualitat del servei.

Previst i executat al PAM de manera més clara i sistemàtica

19. Farem un nou mapa de serveis i recursos necessaris per atendre les víctimes de violència de gènere. Aquest treball ha d’establir mecanismes de prevenció, sensibilització i educació, i garantirà l’atenció, la protecció i la recuperació de la víctima.

Ja està en marxa aquests serveis i s’esta treballant des de l’àrea de Dona

3.10. Executarem un pla integral sobre la prostitució a la nostra ciutat amb la participació dels col•lectius afectats. Aquest pla inclourà com a principal compromís acabar amb l’explotació de persones, oferint mesures alternatives a les víctimes d’aquesta explotació per garantir la seva llibertat..

Aquest tema ja està al PAM i millor recollit, hi ha una Agència Municipal únicament per a treballar amb aquest col·lectiu. L’any 2010 va treballar amb més de 400 casos.

4.1. Crearem 10.000 places d’escoles bressol d’acord amb un sistema mixt en el que, mantenint les escoles bressol existents, donarem resposta a la demanda existent per evitar que més de 5.300 famílies de Barcelona es quedin sense plaça. El nostre model inclou convenis amb centres escolars i entitats d’iniciativa social amb un procediment d’acreditació, garantia de qualitat i sistemes de control.

La creació d’Escoles Bressol esta al PAM, s’han creat més de 50 a Barcilona  ha sigut des de que hi governen les esquerres a la Generalitat i l’Ajuntament que s’han multiplicat el nombre de places d’escola Bressol municipal, abans, en l’etapa de CiU es bloquejava aquestes inversions. El model que proposa és el mateix que València i a més la proposta en si mateix no aporta cap plaça d’escola bressol nova (vol utilitzar les ja existents) per tant no dona més oferta ni atendrà nova demanda.

4.2. Promourem polítiques culturals de formació i difusió equilibrades territorialment estenent-les a tots i cadascun dels districtes i barris. Barcelona esdevindrà una xarxa d’oportunitats culturals. Impulsarem una xarxa d’Auditoris de districte per tal d’oferir una programació estable i de qualitat.

Està al PAM

4.3. Completarem el redimensionament dels centres de serveis socials municipals, amb més centres i el personal suficient per al seu funcionament amb l’objectiu d’aplicar de manera integral la Llei de la dependència i eliminar les llistes d’espera. Incentivarem la creació d’una xarxa de serveis socials amb la participació d’entitats i empreses de caire social.

Ja recollit al PAM i millor, és poc creible que un partit que vota en contra de la Llei de Dependència sigui qui pugui implantar-la millor. O qui dona suport a les retallades de serveis socials de la Generalitat (que és qui té la competència) vulgui fer-ho des de l’Ajuntament.

4.4. Farem complir el conveni (2005 – 2007) amb la Generalitat de construcció d’equipaments de serveis socials a Barcelona, per construir de manera urgent les residències, els centres de dia per a la gent gran i els equipaments per a persones amb discapacitat i d’atenció a la infància.

Ja recollit al PAM. A l’etapa de Xavier Trias a la Generalitat tots aquests equipaments es van congelar i el conveni 2005-2007 supera amb escreix qualsevol conveni anterior realitzat amb la Generalitat de CiU. També val a dir que la Generalitat té aturats a Barcelona 13 nous equipaments ja fets i amb material per les retallades que està realitzant en aquest aspecte.

4.5. Elaborarem un pla d’equipaments de la ciutat a partir dels plans estratègics de barri. Donarem resposta a les demandes i necessitats de tots els districtes de la ciutat, barri a barri.

Està al PAM i ja estan fets, en alguns districtes ja el tenen fet des del mandat anterior amb terminis de revisió i apareix als plans comunitaris i a la implantació de la Barcelona dels barris

4.6. Donarem un respir a les famílies que es fan càrrec de persones amb discapacitat creant places en centres per a estades puntuals.

Aquest servei el dona la Diputació de Barcelona a instància dels municipis

4.7. Lluitarem contra l’exclusió de les persones grans soles amb mesures com ara el foment de l’acompanyament, l’atenció domiciliària universal o pisos compartits amb tutela municipal.

Ja s’esta aplicant i apareix al PAM, en aquest mandat ja s’han possat en funcionament diversos pissos tutelats (com els de Can Travi), a més de que l’Ajuntament ha estés la teleassistència a 50.000 persones a tot Barcelona.

4.9. Treballarem per reduir les diferències d’estat de salut que es detecten entre els barcelonins i barcelonines. Actuarem de forma prioritària en la prevenció de totes aquelles malalties i causes de mortalitat que es produeixen per fets evitables. Fixarem un criteri de qualitat de l’atenció sanitària a la ciutat de Barcelona.

Ja recollit al PAM i amb més contundència. També cal dir que Trias és poc creible en aquest sentit, ja que la implantació del sistema sanitari a Barcelona va ser bastant desigual socialment, fomentant les clíniques privades i infradotant la sanitat pública. Val a dir que la reducció de serveis de salut a la ciutat que esta fent la Generalitat compta amb el seu “placet” i suport.

4.10. La lluita contra les drogodependències serà una prioritat del govern municipal. Farem de la prevenció l’eina principal d’aquesta lluita i vetllarem perquè les zones d’oci nocturn tinguin un espai d’informació i anàlisi de drogues en col•laboració amb les entitats que ja fan aquest servei. La lluita contra el consum desmesurat d’alcohol entre els adolescents i els joves esdevindrà objectiu bàsic del nostre mandat.

Al PAM i més elaborat. Cal dir que CiU segueix sent poc creible en aquest aspecte ja que s’ha opossat als centres d’atenció sociosanitaris per desintoxicar drogodependents, ha fet demagògia amb aquests equipaments i s’ha sumat al discurs fàcil del “NIMBY” de torn.

5.3. Ajudarem a finançar el cost de la rehabilitació dels habitatges buits, amb la finalitat d’introduir-los novament en el mercat de lloguer. Els propietaris que s’acullin a aquesta formula hauran de treure el seu pis al mercat mitjançant una borsa pública d’habitatges de lloguer a preu taxat.

Ja existiexen mesures per la rehabilitació per lloguer. Els plans de la Generalitat de barris i la política d’incentius al lloguer generada pels governs d’esquerres de la Generalitat i la ciutat va molt més enllà del que va fomentar mai CiU quan va ser-hi al govern de la Generalitat.

5.4. Ajudarem els autònoms en risc de cessar activitat amb una línia de suport financer a baix interès. Avalarem la creació d’empreses innovadores i ajudarem als petits empresaris i autònoms que fomentin l’ocupació.

Barcelona Activa dona suport a emprenedors, autònoms i als innovadors de la ciutat amb ajuts i formació i assesorament. La Generalitat de CiU ha iniciat retallades en els ajuts a emprenedors i autònoms fet que ja han denunciat els col·lectius d’autònoms i les seves associacions.

5.5. Ajudarem els comerciants afectats per les obres d’infraestructures, amb l’objectiu d’ajudar-los a superar les dificultats generades per les esmentades obres, que contemplin entre d’altres mecanismes i protocols d’informació, assessorament de tràmits, ajuts de compensació, campanyes de promoció i plans alternatius de mobilitat.

Encara que tot és millorable, l’Ajuntament ja treballa en aquest sentit. No només en ajudar-los per les dificultats generades per les obres sinò obrint la participació en comissions de seguiment concretes per a les obres més significatives. De fet el Comité d’Obres de l’Ajuntament ha rebut la certificació ISO 9001 per la seva qualitat, per tant no es fa tant malament.

5.6. Promourem l’accés al treball de les persones amb discapacitat per tal que l’Ajuntament i les empreses municipals cobreixin les places que han de reservar i incentivarem el compliment i la millora de les ràtios de persones amb discapacitat que treballen en les empreses i entitats privades de Barcelona.

A part de que és un imperatiu legal, l’Ajuntament ja ho fa i ho garanteix

5.7. Elaborarem un programa per garantir que les entitats i associacions més arrelades, i en especial les de gent jove, disposin d’un espai i uns equipaments dignes per al desenvolupament de les seves activitats vinculada al seu districte o territori.

Jaes fa de moltes maneres (hotel d’entitats, espais als centres cívics, espais a centres educatius en caps de setmana, etc) com per exemple l’equipament de Mas Guinardó.

5.8. Crearem una xarxa d’oficines d’acollida descentralitzada per als nouvinguts, amb mediadors professionals i la col•laboració de les entitats especialitzades, per tal d’oferir orientacions personalitzades sobre feina, els serveis, l’habitatge i la vida a Barcelona.

Ja està més que estructurat

5.9. Impulsarem la figura del mediador per tal que joves gais, lesbianes i transsexuals puguin viure amb plena normalitat en el seu entorn personal, familiar, educatiu i laboral. Lluitarem contra la violència homòfoba.

Recollit al PAM, és poc creible que un partit que no aposta pel dret a adopció de persones gais i lesbianes com va ser CiU vulgui ara liderar la lluita contra la homofobia

5.10. Crearem ludoteques esportives als centres esportius per tal de facilitar tant a homes com a dones la pràctica esportiva i iniciar els infants de Barcelona en la cultura de l’esport.

Ja recollit, no amb aquest nom i aprofita la xarxa d’entitats esportives ja existent.

6.1. Promourem el treball en xarxa amb totes les entitats i associacions de la ciutat. Establirem la modalitat de contracte-programa per a les entitats, superant la política de subvencions actual de l’Ajuntament.

Ja es treballa en xarxa amb les entitats i associacions. La mateixa elaboració del PAM de ciutat i dels PAD de districte és prova d’això, com també els plans de futur dels barris. La implantació d’un contracte programa te sentit si hi ha contraprestacions i les entitats ofereixen serveis d’interés general, es pot estudiar casos concrets però no oferir aquests contractes programa de forma sistemàtica.

6.2. Tindrem en compte la veu i opinió de la gent gran en els projectes importants de la ciutat. Promourem la seva participació en la presa de decisions en els diferents àmbits de la ciutat, més enllà de les problemàtiques especifiques d’aquest col•lectiu.

Ja participen en els consells de gent gran i com entitats als consells ciutadans de ciutat i dels districtes i en els consells de barris, tant com entitats de gent gran com a ciutadans a títol individual.

6.3. Definirem noves àrees de centralitat que permetin consolidar els barris històrics de la ciutat. Planificarem la ciutat també des del punt de vista de l’urbanisme comercial i potenciarem els Mercats Municipals, per a la cohesió social per la coherència social, cívica i econòmica que donen als barris.

Ja està recollit al PAM i és difícil que CiU presenti alternatives creibles a l’urbanisme d’obertura que s’ha fet a barris històrics de la ciutat. El model de CiU originalment era la creació de guetos.

6.5. L’Ajuntament de Barcelona s’implicarà activament en la difusió, extensió i projecció del català, dedicant una atenció especial als nous catalans d’origen estranger.

Ja recollit al PAM

6.6. Treballarem per definir un projecte comú per a tots els barcelonins i barcelonines, vinguin d’on vinguin. Promourem la participació dels nous catalans d’origen estranger en la vida associativa i cívica de la ciutat com a vehicle d’integració.

Ja recollit al PAM i als plans comunitaris de molts barris

6.7. Farem dels espais naturals de Barcelona un entorn idoni per a la pràctica esportiva ciutadana i per a totes les edats, tot acondicionant zones on es practiqui l’esport ales platges, els parcs i els turons.

Ja recollit al PAM, no creible perquè s’han opossat sistemàticament a ampliacions de zones verdes com la del Parc de Tres Turons.

6.8. Garantirem el dret al descans a la ciutat de Barcelona. Aconseguirem el confort acústic en base a un programa de descontaminació acústica progressiva que preveurà les inversions, les subvencions, les desgravacions fiscals i l’exercici de l’autoritat municipal.

Ja recollit al PAM i és tema clau de la tinència d’alcaldia corresponent.

6.9. Dissenyarem parcs i jardins amb espais diferenciats perquè els nens juguin amb garanties, permetin l’intercanvi generacional i que els animals de companyia s’esbargeixin en convivència amb la resta d’usuaris.

Ja recollit al PAM i molts parcs ja tenen espais per a gossos, espai delimitat per jocs infantils i zones d’exercici per adults i gent gran. De fet s’han sumat a queixes sobre que aquests espais són massa grans.

6.10. Desenvoluparem una política de protecció dels animals fomentada en la legislació vigent. Adequarem i millorarem les instal•lacions del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia i potenciarem la participació de les entitats de voluntaris mentre no es construeix el nou parc d’acollida. Farem pedagogia del bé que aporten els animals de companyia a la nostra societat, i de les responsabilitats que adquireixen i han d’exercir els seus propietaris.

Ja recollit al PAM i es fan campanyes de civisme per als propietaris de gats i gossos i de promoció del xip per als animals de companyia.

7.1. L’Ajuntament de Barcelona actuarà com a agent actiu contra el canvi climàtic. L’eficiència i l’estalvi energètic, conjuntament amb les energies alternatives permetran reduir el consum de combustibles fòssils. Promourem sistemes de generació d’energia amb fonts renovables: energia solar, eòlica i revaloració de la biomassa.

S’ha presentat recentment la memòria del pla d’actuació 2008-2011 del pla multi-mandat 2008-2015 que ja té previst aprofundir molt més en aquest estalvi energètic i en l’eficiència energètica.

7.3. Promourem l’ús de combustibles alternatius per a l’automoció i la instal•lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Treballarem perquè tot el parc mòbil de l’Ajuntament, els serveis municipals i els concessionats estiguin dotats de vehicles elèctrics, híbrids, amb gas natural o bio combustibles.

Existeix al PAM i en mesures posteriors que s’estan implantant, per exemple a la nova contracta de neteja i els nous busos de TMB, o els punts de càrrega elèctrica de cotxes i motos. Poc creible ja que darrera d’aquesta proposta hi ha coses inviables com recarregar motos al bicing.

7.4. Promourem un nou model de mobilitat que prioritzi i afavoreixi la interrelació entre els diferents modes de transport, a peu, en bicicleta, en bus, metro o tramvia, en moto, en taxi o en cotxe, per aquest ordre, protegint els vianants i donant prioritat a la reducció de costos socials i ambientals de la mobilitat.

Existeix al PAM i de fet CiU s’ha oposat a mesures per “prioritzar la reducció de costos socials i ambientals de la mobilitat” com pot ser la implantació de l’àrea verda, fa propostes pel bicing per a que funcioni com bicicletes per a turistes, o s’oposa a la unió dels tranvies.


7.5. Dissenyarem una nova xarxa de carril bici per tota la ciutat garantint la seguretat dels usuaris i que no generi conflictes amb els vianants. El bicing farà un salt definitiu cap a la qualitat amb un nou model de bicicleta.

Ja s’han ampliat les estacions de bicing a totes les zones amb pendents inferiors al 4% i el nombre d’usuaris esta creixent per sobre de qualsevol previsió.


7.6. Instarem a l’execució en termini de la L9 de Metro, així com a l’agilització de les ampliacions de les altres línies en marxa, ja planificades.

Poc creible,  a part que és primer proposta de Jordi Hereu i de l’equip de govern davant l’anunci de la Generalitat d’endarrerir els terminis i fins i tot anul·lar parades.

8.3. Instarem les administracions competents a agilitzar la construcció dels nous accessos viaris i ferroviaris al Port i estudiarem la viabilitat de futures ampliacions del port en plataformes marítimes per a mercaderies perilloses.

Forma part dels acords entre Jordi Hereu i Zapatero. Suposadament el candidat que ha ajudat a governar a Aznar qui va reduïr tota la inversió en Barcelona al mínim deu fer-nos creure que pot exigir a qualsevol govern central que acompleixi.

8.4. Instarem a la ràpida construcció de les connexions ferroviàries de les dues terminals de l’aeroport, tant Metro com de Rodalies, per tal de facilitar la connexió de l’aeroport tant amb els recintes firals com amb la resta de la ciutat.

Està contemplat en el Pla de mobilitat, la Generalitat és qui anuncia endarreriments en aquesta inversió.

8.5. Garantirem la connexió amb la xarxa ferroviària d’ample europeu, especialment per les mercaderies i afavorirem el corredor mediterrani de ferrocarril per a mercaderies Fermed Algesires-Barcelona-Rostock de manera segregada a la via de passatgers.

Forma part del projecte de govern de l’ajuntament i de la Generalitat d’esquerres, el nou govern es troba decidint si retalla això o no.

8.7. Avalarem aquells projectes empresarials que ho requereixin i que siguin necessaris per la ciutat. No podem deixar morir possibles iniciatives d’èxit que no aconsegueixen el finançament necessari en temps de crisi.

Hi ha mesures millors al PAM i al Pacte d’Ocupació de Barcelona que ha ajudat a crear milers d’empreses.

8.9. Enfortirem l’economia social i el tercer sector (cooperatives, societats anònimes laborals, empreses d’inserció, etc.). Ajudarem a millorar la seva competitivitat i projecció internacional.

Està al PAM i s’ha estat executant
8.10. Vetllarem per la integració i complementarietat dels diferents sistemes de telecomunicacions mòbil d’última generació LTE i WiFi Facilitarem el cablejat de fibra òptica per xarxes d’accés de nova generació a les llars de Barcelona.

A l’acció de govern hi ha mesures més concretes i Barcelona és pionera en la xarxa wifi municipal, no per cap motiu és seu del Mobil Congress.

9.1. Retornarem el protagonisme de la cultura a la gent, considerant-la com a actora de la cultura, no simplement consumidora. Col•laborarem amb la societat cultural, ni la substituirem ni li farem la competència. Treballarem amb els agents de la cultura: entitats, creadors, empreses i el públic.

Aquesta mesura té molt poc contingut, esta molt més desplegada al PAM i a més és a cultura on s’esperen més retallades per part de la Generalitat i que l’Ajuntament esta suplint.

9.2. .Retornarem el prestigi i els pes polític a la cultura. Serà una prioritat política i pressupostària. Tornarem a relligar cultura, educació i ciència.

Buida de contingut és molt més precís al PAM

9.5. Crearem l’Agència de la Competitivitat, la Innovació i l’Emprenedoria perquè Barcelona sigui una ciutat líder europea en la generació de Noves Empreses de Base Tecnològica. El nostre objectiu principal serà la gestió del talent, atraient-lo i retenint-lo, fomentant les empreses intensives en coneixement, creant vivers d’empresa d’alt valor afegit i aprofitant l’existència de centres d’excel•lència per crear sinèrgies finalistes entre innovació i ocupació.

Aquesta Agència ja existeix i té més èxit en la difusió de Barcelona com a punt d’emprenedoria i dinversió arreu del món. El 22@ no és una casualitat que ha generat el mercat.

9.6. Farem de Barcelona la capital mediterrània de l’economia verda. La recerca, el desenvolupament i la innovació en el camp mediambiental seran prioritzades pel govern municipal mitjançant Barcelona-Tecnologia (b_TEC) i els clústers de mobilitat, energia i aigua.

Apareix al programa electoral dels partits del govern i al PAM, el pla d’energia 2008-2016 contempla ja mesures molt més avançades que aquesta.

9.7. Potenciarem Barcelona com a Centre Mèdic Universitari per esdevenir la capital sanitària de la Mediterrània. El desenvolupament del clúster de la Biotecnologia serà una prioritat del govern municipal conjuntament amb el sector sanitari, la universitat i el món empresarial.

Ja es troba recollit al PAM, i és poc creible ja que les retallades en salut que fa CiU també afecten a la investigació biomèdica.

9.8. Potenciarem Barcelona com un clúster de la indústria cultural, especialment en el sector editorial i els continguts audiovisuals.

Ja recollit al PAM d’aquest mandat, executat i a més és el propi sector és el que tem més les idees de Trias i dels seus companys de la Generalitat. El fet que s’hagi carregat l’EGM català llastra el sector editorial i comunicatiu català.

9.10. Farem una aposta real cap a la digitalització de les aules, fent que la banda ampla arribi a tots els centres escolars de Barcelona i facilitant l’accés a Internet gratuït per a usos docents

Mesura que s’esta fent a la pràctica des de l’ajuntament, però a més, CiU és el partit que ha retallat el programa d’ordinadors i digitalització de les aules del Departament d’Ensenyament. La mateixa consellera Rigau és refractària a aquestes tecnologies, i no hem de creure que els mateixos que estan fent aquestes polítiques facin les contràries a l’Ajuntament.

10.4. Defensarem la presència de l’Ajuntament en el futur model de gestió de l’Aeroport del Prat, seguint un model de col•laboració públic – privat – entitats de la societat civil.

Això ja és així…

10.5. Barcelona liderarà, conjuntament amb el govern de la Generalitat, l’enllaç entre l’àmbit Mediterrani i l’Atlàntic a través d’Aragó, Navarra i el País Basc per consolidar-lo com a eix de desenvolupament d’infraestructures i una de les grans zones econòmiques i de cooperació d’Europa.

Recollit en diversos apartats del PAM, però a més el partit que volia fer que l’Alta Velocitat no passés per la ciutat i que té una concepció de les infrastructures viaries més que qüestionable no és creible que faci aquesta proposta.

10.8. Potenciarem la presència internacional de Barcelona com a ciutat solidària mitjançant una política activa de cooperació internacional, amb la participació de les ONG en l’elaboració dels pressupostos específics i la col•laboració en els projectes de cooperació directa de l’Ajuntament.

Ja esta recollit pel PAM i s’esta realitzant.

10.10. Protegirem i preservarem, els recursos turístics de la ciutat, assegurant el respecte als valors culturals, territorials, urbanístics i mediambientals que els són propis. Potenciarem la imatge de Barcelona com a destí del turisme de qualitat i preservarem i potenciarem el patrimoni cultural i arqueològic, posant-lo en valor i a l’abast de la ciutadania.

Recollit en diversos apartats del PAM