Fotocopiadora en marxa

Es positiu mantenir certa coherència en el missatge. Lo que no ho és tant es que del conjunt de 100 propostes que es van copiar (o eren bajanades) el 2009, només s’hagin matitzat o modificat 7. Tota la resta segueixen igual o amb modificacions d’estil. El 93% del programa segueix sent igual. Durant dos anys no han tingut temps de revisar el que ja ha estat realitzat per a poder fer propostes noves o de revisar algunes de les barbaritats que hi plantejaven.

Un equip, realment, poc treballador.

Mesures que redueixen el seu contingut

Abril 2011

Octubre 2009
1.7. Farem consultes ciutadanes vinculants per decidir els temes que afecten el futur dels nostres barris i de la nostra ciutat. Els veïns i veïnes de Barcelona podran, mitjançant el seu vot, establir prioritats. 57. Farem consultes ciutadanes vinculants per decidir els temes que afecten el futur dels nostres barris i de la nostra ciutat. Instituirem una consulta ciutadana del Pla d’Actuació Municipal prèvia a l’aprovació del plenari de l’Ajuntament. Els veïns i veïnes de Barcelona podran, mitjançant el seu vot, establir prioritats.
2.3. Farem polítiques per a les famílies. Establirem una bonificació de l’IBI per a famílies nombroses i monoparentals. Farem polítiques per a les famílies. Establirem una bonificació universal del 50% en la quota de l’IBI per a famílies nombroses i monoparentals. Així mateix, aplicarem una bonificació extra que estarà vinculada al nombre de fills, de manera que un major nombre de fills serà directament proporcional a aconseguir més bonificació.

Mesures que augmenten de contingut

Abril 2011

Octubre 2009
2.6. Garantirem el transport adaptat a tota la ciutat i en tots els mitjans de transport (en tots els vehicles i en totes les parades) i proporcionarem un transport porta a porta per a tothom que ho necessiti. Millorarem la identificació dels seients reservats a persones amb dificultats i la difusió de la necessitat cívica de respectar-los. 6. Garantirem el transport adaptat a tota la ciutat i en tots els mitjans de transport (en tots els vehicles i en totes les parades) i proporcionarem un transport porta a porta per a tothom que ho necessiti.
6.4. Crearem el Consell Municipal de l’Esport, com a veritable òrgan d’intercanvi i participació dels clubs i associacions en la planificació esportiva de l’Ajuntament. La nostra política esportiva sempre donarà prioritats als clubs i a les associacions. 44. Crearem el Consell Municipal de l’Esport, com a veritable òrgan d’intercanvi i participació dels clubs i associacions en la planificació esportiva de l’Ajuntament.
6.10. Desenvoluparem una política de protecció dels animals fomentada en la legislació vigent. Adequarem i millorarem les instal.lacions del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia i potenciarem la participació de les entitats de voluntaris mentre no es construeix el nou parc d’acollida. Farem pedagogia del bé que aporten els animals de companyia a la nostra societat, i de les responsabilitats que adquireixen i han d’exercir els seus propietaris. 50. Desenvoluparem una política de protecció dels animals de companyia que es fonamentarà en els principis de la legislació vigent a Catalunya. Farem pedagogia del bé que aporten els animals de companyia a la nostra societat, i de les responsabilitats que adquireixen i han d’exercir els seus propietaris.

Mesures que han sigut actualitzades

Abril 2011

Octubre 2009,
2.10. Establirem, mitjançant instruments d’actuació urbanística, unes àrees preferents per cercar criteris d’autosuficiència energètica dels edificis de la nostra ciutat. 10. Treballarem perquè les velocitats màximes a les vies d’entrada i sortida de la ciutat siguin variables per evitar la congestió i la contaminació, flexibilitzant, també a l’alça, l’actual restricció de 80Km/h en hores de baixa intensitat de trànsit o quan les condicions ambientals ho permetin.
8.10. Vetllarem per la integració i complementarietat dels diferents sistemes de telecomunicacions mòbil d’última generació LTE i WiFi Facilitarem el cablejat de fibra òptica per xarxes d’accés de nova generació a les llars de Barcelona. 80. Vetllarem per la integració i complementarietat dels diferents sistemes de telecomunicacions (veu-dades-video) mòbil de tercera generació i ADSL sense fils. Estendrem la xarxa de cablejat de fibra òptic de nova generació a les llars de Barcelona.
10.3. Ordenarem el fet metropolità, desenvolupant la llei del Parlament del Catalunya el Consorci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 93. Ordenarem el fet metropolità, consolidant la llei del Parlament del Catalunya el Consorci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.