Analizando el programa electoral de CiU y PSC sobre mercado laboral III: conciliación de la vida personal y políticas de igualdad


La conciliación de la vida personal y laboral, las medidas para que los horarios laborales nos permitan ser más productivos por hora y a la vez que el trabajo no sea lo único que podamos hacer, el poder formarnos a la vez que trabajamos grácias a una adaptación de los horarios laborales, la integración de las personas discapacitadas y las medidas de igualdad, son toda una serie de “paquetes sociales” que los mercados laborales pueden mejorar o empeorar. Desde la administración de la Generalitat hay algunos márgenes para poder influir, evidentemente no pueden dictaminar los horarios laborales pero políticas que impulsen (por ejemplo, la política de horarios comerciales es horrenda para que los trabajadores de este sector puedan conciliar nada) permiten ir en una dirección u otra.

En este caso, como en los dos artículos anteriores de la serie analizo los programas de los dos partidos que pueden poner un President de la Generalitat el 28N.

Hay una única propuesta en el programa de CiU:

“Hem de treballar perquè la societat valori la família i l’entorn social dels treballadors i les treballadores com un factor clau de la seva productivitat, tot facilitant la fl exibilitat horària laboral. Amb mesures adreçades a facilitar la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores s’aconsegueixen grans millores de caràcter social i econòmic.”

En el programa del PSC podemos encontrar las siguientes propuestas agrupadas por temas:

Promourem una organització del temps de treball més flexible i conciliadora perquè està demostrat que redueix els riscos laborals, els riscos psicosocials, l’absentisme i incrementa la productivitat, a més de fidelitzar les persones treballadores i millorar la cohesió dins l’organització empresarial.

Promourem a tal efecte un pacte social amb la participació de tots els agents implicats, per millorar elements de la vida quotidiana sobre la base de polítiques del temps, que millorin l’organització productiva i dels diferents serveis -també de l’administració pública- i  permeti un benefici col·lectiu a través de la millor conciliació de la vida laboral i personal.

Impulsarem polítiques de conscienciació i racionalització dels horaris laborals per tal d’aproximar-los cada vegada més a l’horari europeu que és més racional i permet una millor compatibilitat entre la vida laboral i personal.
Donarem suport a la conciliació de la vida laboral i personal en l’àmbit de les empreses a través de la formació i l’assessorament, la difusió d’estudis i experiències, creant una base de bones pràctiques i una xarxa d’empreses per a la igualtat com a instrument de reconeixement a la seva gestió innovadora i de facilitació i transmissió de les seves experiències i beneficis.

Establirem mecanismes que permetin garantir l’accés a les accions de qualificació i promoció professional a les persones treballadores que s’hagin acollit a mesures o permisos per a la conciliació de la vida laboral i personal i que havent-se absentat temporalment del mercat de treball decideixin reincorporar-s’hi.

Donarem suport al món local per al desplegament dels mecanismes necessaris que garanteixin la mobilitat i accessibilitat de les persones treballadores als polígons industrials per tal de fer possible la flexibilització del temps de treball, a la vegada que promocionem les mesures existents per a la conciliació de la vida laboral i personal.

Diversitat PSC:

Millorarem la inserció laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental en el mercat de treball ordinari.
Incrementarem el percentatge obligatori de contractació de discapacitats i persones amb malaltia mental establert per la LISMI a les administracions públiques de Catalunya, juntament amb altres mesures i incentius que millorin les seves condicions laborals.
Intensificarem encara més la promoció d’un nou model de Centre Especial de Treball que garanteixi sostenibilitat, eficàcia i competitivitat en el teixit productiu.
Crearem programes específics que fomentin l’ocupació de les persones joves i d’aquelles persones amb més de 45 anys o aturades de llarga durada, molt especialment d’aquelles que presenten baixos nivells de qualificació.

Dona al mercat laboral mesures del PSC:

Impulsarem campanyes de sensibilització i conscienciació adreçades a les empreses i a la ciutadania per tal de mostrar que la igualtat d’oportunitats és una estratègia empresarial i que el no-aprofitament del talent femení comporta importants pèrdues econòmiques a les empreses del país. Crearem així mateix un distintiu en igualtat per a les empreses que serveixi com a incentiu per a la contractació pública a Catalunya i, alhora, que les empreses el puguin utilitzar com a marca de responsabilitat social en els seves
activitats comercials i publicitàries.
Potenciarem, ampliant els seus continguts, la Comissió d’Igualtat del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, com a instrument per garantir l’acord entre tots els agents socials i econòmics vers la promoció de la igualtat d’oportunitats i la conciliació en la negociació col·lectiva.
Reforçarem el suport econòmic i tècnic a les empreses de més de 30 persones treballadores que implementin un pla d’igualtat i flexibilitzin l’organització del temps de treball de tot el seu personal; i a aquelles de més de 100 que incorporin la figura professional de l’agent d’igualtat com a responsable d’impulsar i avaluar les mesures d’igualtat dins l’empresa.
Dissenyarem i desplegarem un pla de formació en igualtat d’oportunitats adreçat al personal de la Inspecció de Treball per tal de garantir que es faci un seguiment sistemàtic, planificat i temporalitzat versles possibles discriminacions directes i indirectes de les dones a les empreses, així com mesures per al seu control.

Establirem mecanismes per a vetllar pel compliment del principi d’igualtat retributiva de dones i homes, i promourem la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials amb impacte retributiu.
Impulsarem amb caràcter prioritari programes específics adreçats a dones que hagin abandonat temporalment el mercat de treball o que es trobin en risc de quedar-se a l’atur, que presentin baixes taxes de qualificació, que presentin discapacitats o malalties mentals –tenint en compte la prevalença de les dones en aquests col·lectius-, o bé provinents de sectors i/o territoris desafavorits econòmicament i social. En aquest sentit, dissenyarem programes integrals ad hoc per millorar l’ocupabilitat de les dones en
risc d’exclusió social i/o en situació de violència de gènere per tal d’afavorir la seva inserció laboral.
Fomentarem la participació de dones en professions tècniques en les quals estan subrepresentades i molt especialment en el sector de la innovació tecnològica, la recerca i les TIC, entre d’altres.

Promourem l’emprenedoria entre les dones i facilitarem la materialització i èxit dels seus projectes empresarials a partir d’accions formatives de mentoria, de creació de xarxes i d’establir acords de finançament amb l’Institut Català de Finances i les entitats financeres.
Estimularem, conjuntament amb les administracions locals i comarcals, l’activitat econòmica i laboral de les dones del món rural tenint en compte la seva diversitat i realitats.
Incorporarem la paritat als càrrecs de màxima responsabilitat pública i als òrgans col·legiats de Catalunya i promourem una representació equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció de les empreses i del tercer sector social.
Fomentarem la implicació i participació activa dels homes com a element imprescindible per tal de continuar aconseguint avenços socials, i no principalment legals, en matèria d’igualtat entre dones i homes, amb l’objectiu d’avançar en la igualtat aconseguint unir els homes a les dones en la lluita per la igualtat.

CiU, una única medida desiderativa sin propuestas para implementarla

Plantear que en las sociedades donde se valora más el aspecto del tiempo personal de los trabajadores, los ciudadanos viven mejor y la productividad por hora mejora, es un análisis bonito, pero no un compromiso electoral. Dejar ya la segunda frase como “si se aplicaran algunas medidas de conciliación todo iría mejor” es aún más irrisorio, porqué ni siquiera se comprometen a buscar “algunas medidas”, simplemente valoran que si el espíritu santo y Son Goku consiguen que se implementen todo iría mejor. Más que un programa parece una frase digna de incluir en “los deseos de un mundo más feliz”. Vamos que sólo muestran deseos, no plantean ni una medida ni indican que se puede hacer o no para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral. Por otro lado, la integración de trabajadores de perfiles de alto riesgo, de personas en riesgo de exclusión social, de la igualdad en el mercado laboral, etc.. Todas estas son inexistentes.

CiU es capaz de elaborar un capítulo entero sólo para un problema que no es tal problema que sólo está planteándolo como tal la patronal y en cambio deja de lado los problemas sociales del mercado laboral. Es algo que me sorprende ya que en la lista de CiU por Barcelona hay como mínimo una candidata bastante conscienciada con estos problemas y de la que doy fe que tiene un discurso muy elaborado en estos temas.

PSC, un programa complejo, extenso y en algunos aspectos difícil de implementar

Promover un pacto social para mejorar la organización productiva y de los servicios, incluyendo a la propia administración es un compromiso. El número de compromisos que se deriven de este pacto puede ser pocos o muchos, muy o nada efectivos, pero como mínimo es lo que desde la administración se puede hacer para que a nivel micro: en la propia empresa, se apliquen horarios razonables.

Buscar el horario europeo es una utopía pero que requiere trabajar desde el inicio, que una administración lo diga en estos términos es algo bueno ya que sitúa un tema que desde los sindicatos llevan comentando desde hace tiempo (campañas como “A les sis a casa”), el mero hecho de ponerlo “en agenda” es importante.

Los planes de movilidad en polígonos industriales no es algo de competencia exclusiva de la Generalitat ya que las administraciones locales tienen mucho que decir igual que las empresas de estos polígonos (que han de compartir los costes de este transporte colectivo), aún así la Generalitat puede ser impulsora de estos planes de movilidad. El beneficio social de estos es muy grande, tanto en reducción de desplazamientos en vehículos privados (menos contaminación, etc..) como en mejoras en la reducción del tiempo “para ir al trabajo”.

Incrementar el porcentaje que obliga la LISMI de trabajadores en situación de riesgo de exclusión social es algo positivo, ahora bien, sin acompañarlo por Inspección la cosa es complicada. En otros capítulos del programa el PSC ya anunciaban el uso más intensivo de la Inspección, por tanto o hay una medida de acompañamiento de aumentar los Inspectores o no será efectiva.

En el conjunto de políticas activas de empleo de personas jóvenes o de más de 45 años parados de larga duración son efectivas pero no se si eficientes. La propia conselleria de Treball cerró las Escuelas Taller porqué el coste por trabajador insertado es muy alto. Aún así, la eficiencia de este sistema debe contemplar también los costes sociales y los riesgos sociales evitados. Una persona rescatada del fracaso escolar y que le evitemos una condena a una vida sin futuro claro es un logro que deberíamos considerar positivo y por tanto esa inversión aparentemente “poco eficiente” pero que al final socialmente rentable. Todo hay que ver que medidas concretaría en el gobierno el PSC ya que en este caso la Consellería nos ha dado muchas buenas pero también alguna mala noticia.

En las propuestas de concienciación de la igualdad y el desaprovechamiento del talento femenino es algo como las medidas de conscienciación para evitar accidentes de tráfico, hay que hacerlas pero su eficacia es pequeña. Igualmente esta medida conllevaría costes muy pequeños y por tanto la eficacia que tenga por pequeña que sea la haría eficiente. Los premios están bien, pero no son suficiente incentivo para que las empresas hagan planes de igualdad coherentes.

Que la Consellería de Treball ayude a realizar planes de igualdad a las empresas de más de 30 trabajadores y a tener un agente de la igualdad a las empresas grandes es bueno, como mínimo indica que habrá una partida y una serie de personas preocupadas porqué los planes de igualdad se implementen. Es difícil también que las empresas de menos de 100 trabajadores puedan realizar estos planes de igualdad ya que ante esta necesidad van a priorizar los de prevención de riesgos, los de emergencias y negociar el convenio y el calendario laboral. Las horas sindicales y la disponibilidad de tiempo de los jefes y de los equipos de RRHH en esas empresas no dan para tanto.

Combatir la desigualdad salarial de hombres y mujeres es una misión complicada, por mucho que se legisle o se forme a los Inspectores, la desigualdad no nace porqué un trabajador hombre cobre en la misma categoría más que una mujer sinó que a las mujeres se las contrata con categorías inferiores. En una extensa práctica de contratar personas con categorías inferiores para funciones de mayor cualificación es difícil poder resolver ese fraude cotidiano que sobretodo afecta a las mujeres.

En cambio las medidas dirigidas a la reintegración de mujeres que por maternidad o X motivos abandonan el mercado laboral (la inmensa mayoría de personas que abandonan el mercado laboral por motivos familiares para cuidar personas son mujeres lamentablemente) es una medida que al igual que las escuelas taller puede ser altamente eficaz.

La paridad en representación y cargos en el mundo empresarial, y porqué no, sindical, es algo más complicado, la Generalitat puede “impulsar” “apoyar” o lo más probable, dar la lata a los diversos actores para que lo hagan y ayudar a formar a cuadros femeninos, pero es algo que ha de nacer muy de abajo. Cuando las mujeres son las que abandonan el mercado laboral para cuidar personas, cuando estas tienen una cualificación inferior que los hombres ya en el momento de la contratación, etc.. se pueden arriesgar menos y por tanto no se presentan a elecciones sindicales, tienen handicaps para competir como cuadros directivos, etc.. O se arreglan las cosas “desde abajo” o es difícil de implementar.

En definitiva, el programa del PSC en conciliación e igualdad supera con creces al de CiU, analiza aspectos que van mucho más allá y en algunos puntos entran en temas innovadores: movilidad en los polígonos, planes de integración de mujeres que abandonaron el mercado laboral para cuidar un familiar, etc.. Como mínimo plantea propuestas concretas, muchas, en las que además es competente y por tanto puede como mínimo intentar implementarlas en lugar de un vulgar “desideratum”. El problema del programa del PSC es que de ambicioso puede ser difícil de implementar en algunos de los puntos. Pero eso siempre es mejor que simplemente desear que el mundo sea un lugar más bonito y dejar que el tiempo pase.

Disclaimer: Soy consciente que hay 3 partidos más con grupo parlamentario representativos que se presentan a las elecciones autonómicas. Pero en este caso me limito a los dos con más posibilidades porqué quier reflejar que aunque no lo parezca en política hay modelos confrontados, y que CiU gobierne con las alianzas que necesite implicaría un tipo de modelo, o bien que gobierne el PSC con los aliados que necesite implica otro modelo. Soy consciente que ICV, ERC o PP tienen propuestas en el mercado laboral propias, pero no tengo capacidad humana de realizar un análisis a fondo de los diversos matices y propuestas de estos partidos y llegar a cubrir todos los aspectos relacionados con el mercado laboral de los programas electorales. Por ello pido disculpas a los simpatizantes o interesados en el programa de estos partidos.

Deja un comentario