Propuesta de seguridad para Barcelona, algo más allá de prometer 600 nuevos guardias urbanos

El tema de seguridad es algo más complejo que “poner más polis en la calle” o “perseguir las putas y los trileros” en las Ramblas como propone CiU y PP. Entre otras porqué la legislación no permite actuar con la contundencia que ellos piden, pero no solo eso, los problemas sociales que hay detrás de algunas conductas delictivas o paradelictivas no solo se resuelven con policía en la calle (la prostitución tiene muchas caras, desde la lucha contra las mafias, pasando por generar oportunidades para salir para las personas que la ejercen). Deslucir el tema de la seguridad a lo visible es ir fomentar los mensajes fáciles y demagógicos y sobretodo no ser eficaz en mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Este domingo presentamos las propuestas de seguridad del PSC de Barcelona para la ciudad, como véis son más complejas que el mero “poner más polis en la calle”. Que también, 600 guardias urbanos más que se sumarían a los 1.000 nuevos que han entrado en el cuerpo este último mandato.

 
En nuestro programa ponemos lo siguiente:

 • Potenciarem i desenvoluparem el Pacte per la Seguretat de Catalunya com una acció integrada de totes les administracions, on Barcelona tingui un paper pioner. Impulsarem la participació en el Pacte de la resta d’Ajuntaments de Catalunya, en especial els de la conurbació metropolitana, per facilitar l’acció integrada de tots els sistemes públics de seguretat, independentment de l’administració de què depenguin.
 • Reforçarem l’autoritat de l’alcalde a través de la Junta de Local de Seguretat, que ha d’exercir un major lideratge en la lluita contra la delinqüència, establint prioritats i definint la cooperació i la coordinació necessàries per entre la policia local i el cos de Mossos d’Esquadra.
 • Impulsarem, com a ciutat capdavantera, el desplegament legislatiu necessari per definir respostes a les noves formes delictives i als seus impactes en la percepció de seguretat de la ciutadania.
 • Exigirem el compliment del nombre d’efectius d’agents de Mossos d’Esquadra i la definició d’estàndards de resposta.
 • Augmentarem els efectius en 600 agents per tal de continuar amb la política de correcte dimensionament de la Guàrdia Urbana, convertint-la en una policia capdavantera en l’actuació envers els fenòmens socials emergents.
 • Fomentarem la policia de proximitat mitjançant una interlocució constant amb el teixit socioeconòmic i associatiu ciutadà, i atenent les especificitats pròpies de cada barri.
 • Desenvoluparem de ple el model de seguretat de proximitat, amb la presència permanent d’un nombre determinat d’agents als barris de la ciutat, i donant resposta a les demandes urgents.
 • Revisarem constantment el programa de prevenció en matèria de seguretat a través de la Mesa de Prevenció, els nous riscos, en els centres educatius i els espais de ciutadania.
 • Potenciarem els plans de carrera interns, de formació de quadres de comandament, i seguirem desenvolupant aspectes d’especialització de la Guàrdia Urbana.

Otros puntos de seguridad en el programa

Como el tema de seguridad es muy extenso, os he incluido algunos puntos más para completar lo que hay en el “corazón” del apartado de seguridad.

 • Impulsarem iniciatives legislatives, tot recollint aquelles conductes i situacions que per les seves característiques i repercussions generin problemes de convivència en l’espai públic.
 • Promourem les normatives necessàries en matèria d’ordenances municipals que han de permetre a l’Ajuntament guanyar en efectivitat.
 • Arbitrarem els mecanismes legals i administratius adequats per minimitzar l’impacte de la prostitució en l’espai públic, tot potenciant les accions d’atenció i suport a les persones que l’exerceixen i que volen abandonar aquesta activitat.
 • Intensificarem l’educació en la convivència, i en farem responsables els que l’infringeixin, implicant tots els agents que conformen el barri (associacions de veïns, centres educatius i comerços) en les campanyes per a l’acompliment de les normes de convivència en l’espai públic.
 • Aprofitarem els mitjans de transformació urbana per garantir els diferents usos de l’espai públic per tal d’evitar conflictes de convivència.
 • Impulsarem noves polítiques de seguretat des del barri i amb transversalitat, implicant tots els cossos policials, els serveis socials, els serveis educatius, i tot aquell servei municipal que té incidència en l’espai públic, així com el teixit associatiu més representatiu.
 • Actuarem de manera preventiva, amb especial atenció a les escoles i a l’espai públic de l’entorn, tot evitant els actes incívics, petits furts, i la venda i el consum de drogues en aquests espais. Potenciarem la creació de programes d’acció preventiva en els centres d’educació, que garanteixin que les escoles i instituts siguin espais segurs i que generin civisme i convivència.
 • Reforçarem el diàleg i la comunicació amb les entitats veïnals, comerços i amb les comunitats, per seguir coneixent de primera mà la realitat social des de la proximitat, baixant l’escala de percepció i de resolució de conflictes.
 • Crearem i incentivarem l’establiment d’espais de mediació propers als barris davant de la conflictivitat social, definint nous protocols d’actuació i potenciant l’efectivitat i la immediatesa de la resolució.
 • Abordarem, i actuarem de manera preventiva, des de la proximitat, tot tipus de delictes a partir dels primers indicis o informacions, per evitar des de furts fins a casos de violència masclista.
 • Garantirem i protegirem l’exercici dels drets democràtics de les persones, a través de la Seguretat Integral, destacant la necessitat d’incidir sobre tots els serveis i promovent la coordinació des del govern municipal d’estratègies preventives.
 • Millorarem els processos d’atenció a les víctimes de violència masclista i a les seves famílies, i farem que aquestes se sentin acompanyades i orientades en tot moment.
 • Prestarem atenció i orientació especials als joves que assoleixen la majoria d’edat en els centres de menors, per evitar que hagin d’afrontar l’inici del seu projecte de vida a la societat en una situació de precarietat.
 • Reforçarem la vigilància sobre els actes de vandalisme urbà i les actituds incíviques, amb especial atenció a les pintades i destrosses de mobiliari urbà.

 

Deja un comentario