Propuesta del PSC de Barcelona sobre el ahorro energético y las propuestas del coche eléctrico, profundizando en la producción industrial verde

Este lunes Jordi Hereu ha presentado las propuestas sobre  el coche eléctrico, hay que decir que no es sólo “poner coches que no hacen ruido y poco contaminantes como si esto fuera una bonita localidad turística suiza a los pies del Matherhorn” sino algo mucho más profundo. No es enchufar motos en el bicing o hacer que los coches sean bonitos y verdes y haya puntos de conexión (que ya los hay, más de 170 http://w41.bcn.cat/web/guest )

 

Es algo que afecta a la industria, a la creación de empleo, al cambio de modelo productivo, a las políticas de lucha contra el cambio climático y en una política de ahorro energético y reducción del impacto de la ciudad en el ecosistema.

Os dejo parte del programa que trata el tema de ahorro energético.

 • Impulsarem el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020, com un element de caràcter estratègic que ha d’englobar un conjunt d’actuacions que afavoreixin un consum eficient i una política agosarada en aquestes matèries.
 • Millorarem l’eficiència energètica, a través del foment de la rehabilitació d’edificis públics, apostant pel control amb criteris de màxima eficiència i establint normatives necessàries per afavorir el baix consum energètic.
 • Invertirem en la implementació de sistemes de generació d’energies renovables allà on hi hagi recurs.
 • Potenciarem les xarxes de climatització centralitzades en situació d’excedents tèrmics, o disponibilitat de recursos renovables o residuals. Afavorirem les tecnologies avançades disponibles en climatització del sector terciari, com ara l’aprofitament de cobertes per a la implantació de noves instal·lacions solars.
 • Potenciarem l’aprofitament de la biomassa com a recurs energètic, extreta a partir de la recollida de desbrossament a la Central d’Energies de la Zona Franca.
 • Donarem suport als sectors industrial, terciari i domèstic per reduir el consum energètic i les emissions de contaminants, a través de subvencions, avantatges fiscals o altres iniciatives en aquesta direcció.
 • Racionalitzarem les línies elèctriques de Collserola per garantir la capacitat i seguretat d’injecció d’energia a la ciutat de Barcelona i el seu entorn.
 • Garantirem que el desenvolupament de la xarxa de 400 kV que s’ha de desenvolupar a l’entorn de Barcelona per reforçar la seguretat i capacitat del subministrament elèctric es faci amb el mallat adequat amb la resta de la xarxa de Catalunya, i que se’n minimitzi l’impacte sobre el territori.
 • Millorarem l’espai públic a través de la intervenció decidida per tal d’aconseguir una ciutat amable i sostenible, millorant l’enllumenat públic i la semaforització, aprofitant la innovació tecnològica per a la millora de l’eficiència de la gestió del l’espai públic, implantant la cultura de la comptabilitat energètica i ambiental, i cercant models de sostenibilitat en d’altres indrets.
 • Millorarem l’eficiència de l’enllumenat públic incorporant-hi la gestió intel·ligent.
 • Avançarem en l’aplicació de criteris ambientals en la gestió dels serveis i les infraestructures de l’espai públic, millorant la xarxa freàtica i l’estalvi d’aigua i d’energia en les fonts ornamentals de la ciutat.
 • Ampliarem l’aprofitament de l’aigua freàtica i l’aigua regenerada de la depuradora del Prat per a usos com la neteja de carrers, clavegueram, rec i altres usos mediambientals.
 • Millorarem el drenatge de la ciutat mitjançant la construcció de nous dipòsits anti-DSU (dipòsits dels sistemes unitaris), i nous col·lectors, adaptant els sistemes reguladors previstos per la UE pel que fa a les zones de bany. Construirem també 10 km de xarxa nova de clavegueram.
 • Promourem la utilització de recursos alternatius diversificant-los i aprofitant-los (aigua de puja, aigües grises, capes freàtiques), mitjançant un acord supramunicipal, una xarxa compartida i solidària de distribució d’aigua freàtica a tot l’entorn metropolità, per preservar un nivell de qualitat de l’aigua òptim per a cada ús final.
 • Impulsarem un projecte per renovar la flota de taxis de Barcelona amb vehicles híbrids i elèctrics endollables per al 2015, com a plataforma d’impuls a la indústria i la ocupació de l’automòbil, i la mobilitat sostenible i accessible, amb mesures complementàries en matèria de mobilitat, com la potenciació de les pròpies parades de taxi. Promourem que l’Estat i la Generalitat de Catalunya incloguin als seus plans d’eficiència energètica el suport al procés de renovació de la flota de taxis, amb ajuts per impulsar el canvi.
 • Impulsarem la implantació progressiva del cotxe elèctric, tant adaptant la ciutat als seus requeriments (extensió dels punts necessaris d’alimentació) com estimulant-lo, per obrir noves vies a la indústria de l’automòbil.
 • Afavorirem la introducció de noves tecnologies menys contaminants, com la moto elèctrica o híbrida.
 • Facilitarem la incorporació de nous combustibles mitjançant estacions de servei públiques amb combustibles més nets.
 • Potenciarem la creació de llocs de treball relacionats amb l’economia verda, entesa en una àmplia concepció, que permet millorar l’ocupació en sectors com l’eficiència i millora energètica, la rehabilitació d’habitatges i les noves actuacions del verd urbà.
 •  

  Deja un comentario