Propuesta electoral sobre la vivienda

Hoy hemos presentado el programa de vivienda y ascensores. Recordad, Trias admiraba una ciudad como Nueva York que construye las mismas viviendas públicas por habitante y sólo en los barrios más marginales (ergo = más baratos y generando un parque de vivienda pública low cost) en 8 años que los que ha hecho Barcelona en 4 años, por tanto es seguro que nuestro programa va a ser algo más solvente que la propuesta que haga nuestro principal rival.

Os dejo las propuestas que aparecen en el programa:

Mesures

 • Actuarem d’una manera decidida i contínua en la generació i obtenció de sòl urbà per destinar-lo a la promoció d’habitatge protegit i altres dotacions urbanes, promovent un aproximat de 15.000 habitatges en els propers 6 anys. L’Ajuntament garantirà el finançament de la construcció de l’habitatge públic desenvolupat pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Una part d’aquest habitatge es destinarà al lloguer, i en reservarem una part per a habitatge dotacional de cada tipologia.  També es vetllarà per la disponibilitat de pisos per a usos especials i d’emergència, i pel manteniment dels projectes destinats a incrementar la població de les zones amb menys densitat.
 • Prioritzarem la rehabilitació de l’habitatge com una estratègia de ciutat, sense diferenciar les àrees de cascs antics dels eixamples, actuant tant en el teixit urbà de la ciutat com en els edificis i en els habitatges.
 • Continuarem potenciant el paper de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge com a finestreta única a la nostra ciutat en referència a totes les polítiques d’habitatge que s’hi desenvolupen, garantint la proximitat, facilitant la participació en actuacions territorials específiques i establint complicitats amb el veïnatge per tal d’engegar projectes que millorin la qualitat de vida en els nostres barris.
 • Apostarem per la rehabilitació com un pas més cap a models urbans de major sostenibilitat, propiciant l’actuació en el 15% dels habitatges durant els propers 5 anys, treballant per la instal·lació de 1.000 nous ascensors, i intervenint per augmentar l’eficiència energètica en els processos de rehabilitació.
 • Consolidarem les polítiques integrals d’habitatge des delvessant social, facilitant ajuts per a la instal·lació d’ascensors i la rehabilitació, i actuant prioritàriament en la recerca de noves fórmules per garantir la major facilitat d’accés a l’habitatge dels joves, les famílies monoparentals, la gent gran i tots aquells col·lectius amb major dificultats per accedir  a un allotjament digne.
 • Incrementarem els recursos destinats als assessoraments legals i les mediacions que des de la xarxa d’oficines s’ofereix avui a la ciutadania, per tal d’actuar en la resolució de conflictes en matèria d’habitatge.
 • Impulsarem la creació de noves fórmules legals i administratives per fer front al fenomen de la sobreocupació i l’infrahabitatge, dignificant les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes que pateixen aquesta situació, i garantint-ne l’habitabilitat.
 • Crearem noves solucions residencials per afrontar les situacions de pèrdua de l’habitatge, complementant les establertes actualment, la qual cosa ens permetrà arribar a més ciutadans.
 • Reclamarem a les administracions competents una garantia de manteniment dels programes d’ajuts al lloguer, i que en millorin i n’agilitzin la gestió.
 • Reafirmem el nostre compromís amb el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, com a garantia de transparència, equitat i cohesió, i com a instrument d’anàlisi de la demanda existent, per tal d’adaptar-la a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
 • Continuarem el programa Vida Independent amb mesures d’adaptació de les llars per a persones amb discapacitat física i sensorial. En relació amb la gent gran plantejarem una intervenció amb alternatives tecnològiques que facilitin a les persones grans dependents mantenir-se el major temps possible de manera autònoma en el domicili.
 • Continuarem amb la promoció d’habitatge de protecció en els barris de nova creació (Marina del Prat Vermell, Sagrera, Vallbona, etc.).

Deja un comentario